โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณี การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน) ผ่านระบบ MSRS