โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566 (แบบ สขร.1)