โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566