โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
MOIT 15 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสามเงา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖