โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
MOIT 14 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ และขั้นตอน พร้อมแบบฟอร์มการยืม และหนังสือแจ้งเวียน