โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แบบฟอร์มที่ ๒) รอบ ๖