โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
MOIT 4 นำแผนจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศในเว็บไซต์ของโรงพยาบาล