โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
MOIT 1 แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสามเงา