โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
MOIT 19 รายงานผลการดำเนินงานชมรม STRONG ? โรงพยาบาลสามเงา ต้านทุจริต จิตพอเพียง?