โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
MOIT 12 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานในชุมชนท่าพิมาน หมู่ ๔ อำเภอสามเงา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕