โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
MOIT 4 รายงานการประชุมคปสอ.สามเงา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565