โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์) โดยวิธีคัดเลือก