โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
MOIT 5 ชุดจัดซื้อจัดจ้างที่เบิกจ่ายในเดือน พฤษภาคม 2565