โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
MOIT8 แจ้งเวียนผลการประเมินผู้ที่มีระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ ๑ (วันที่ ๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕)