โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
ข้าราชการผู้มีผลการประเมินฯผู้ที่มีผลงานระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ ๑ (วันที่ ๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕)