โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ที่ 1680/2565