โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
MOIT8 แจ้งเวียนผลการประเมินผู้ที่มีระดับดีเด่นและดีมาก