โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
แผนปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป เรื่อง การจัดประชุมเชิงปฏิบัตการด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน