โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
MOIT15แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และประเภทใช้สิ้นเปลือง