โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
MOIT 19.2 การจัดตั้งชมรม ชมรม STRONG ? โรงพยาบาลสามเงา ต้านทุจริต จิตพอเพียง