โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
MOIT 13 ชี้แจงกรณีหน่วยงานไม่มีการดำเนินการตามมารการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล