โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ปิดและปลดประกาศในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ