โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
รายงานผลการดำเนินโครงการเฝ้าระวังการบริโภคอาหารสะอาดปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔.