โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลสามเงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๔ (รอบ ๑๒ เดือน)