โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฎิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๔