โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
ชุดจัดซื้อจัดจ้างที่เบิกจ่ายในเดือน สิงหาคม 2564