โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
โครงการฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ปีงบประมาณ ๒๕๖๔