โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
ชุดจัดซื้อจัดจ้างที่เบิกจ่ายในเดือน พฤษภาคม 2564