โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
รายงานสรุปผลงานการดำเนินงานโครงการ จิตอาสาโรงพยาบาลสามเงา