โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ไตรมาส 3