โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
ประกาศเจตนารมณ์การป้องและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน