โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
แผนปฏิบัติราชการ และรายงานกำกับติดตาม ปี ๒๕๖๔ ไตรมาส ๒