โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
โครงการเฝ้าระวังการบริโภคอาหารสะอาดปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน ปีงบประมาณ 2564