โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
แผนปฏิบัติการกลุ่มงานบริหารทั่วไป (พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ)