โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
นำผลการประเมินผลงานระดับดีเด่นและดีมาก