โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
รายงานผลการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไตรมาส 2 ปี 2564