โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
รายงานผลกำกับแผนชมรมจริยธรรม ไตรมาส 2 ปี 2564