โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และสิ้นเปลือง