โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๔ (ไตรมาส ๒)