โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
ชี้แจ้งกรณีไม่มีการดำเนินการ ตามมาตรการจัดสวัสดิการ