โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
ประกาศโรงพยาบาลสามเงา มาตรการป้อวกันการรับสินบนทุกรูปแบบ