โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒