โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
ประกาศสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลาการในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน