โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ปิด - ปลดประกาศ