โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓