โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
รายงานผลการดำเนินโครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ในประชาชนอายุ ๓๐ ปีขึ้นไป เขตเทศบาลตำบลสามเงา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓