โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
รายงานผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าค่าเป้าหมาย