โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
รายงานผลการปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาส ๔