โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๔)