โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
รายงานการประชุม กบร. ครั้งที่ ๒ /๒๕๖3 เมื่อวันที่ ๑2 พฤศจิกายน ๒๕๖๒